Skip to main content
General Chiropractic Council Highlight

Rydym yn Hyrwyddo Safonau

General Chiropractic Council Highlight

Rydym yn Datblygu'r Proffesiwn

General Chiropractic Council Highlight

Rydym yn Ymchwilio ac yn Gweithredu

General Chiropractic Council Highlight

Rydym yn Cyflawni Gwerth

Yn ôl y gyfraith, mae gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol ddyletswydd statudol  i ddatblygu a rheoleiddio'r proffesiwn ceiropracteg.

Mae hyn yn golygu bod dyletswydd arnom i:

  • Amddiffyn, hyrwyddo a chynnal iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd
  • Hyrwyddo a chynnal hyder y cyhoedd yn y proffesiwn ceiropracteg
  • Hyrwyddo a chynnal safonau ac ymddygiad proffesiynol cywir ar gyfer aelodau'r proffesiwn ceiropracteg.

Fel sefydliad, rydym yn canolbwyntio ar gyflawni yn erbyn ein nodau strategol craidd :

  • Hyrwyddo safonau: Byddwn yn gosod, yn sicrhau cydymffurfiaeth ac yn hyrwyddo safonau addysgol, proffesiynol a chofrestru ochr yn ochr â dysgu gydol oes
  • Datblygu'r proffesiwn: Byddwn yn hwyluso gwaith strategol cydweithredol i gefnogi'r proffesiwn yn ei ddatblygiad
  • Ymchwilio a gweithredu:  Byddwn yn cymryd camau cyffwrdd cywir ar gwynion, camddefnyddio teitl neu lle na chyrhaeddir safonau cofrestru
  • Cyflawni gwerth: Byddwn yn lle gwych i weithio, gweithio ar y cyd a darparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon.

Fel rheolydd ceiropractyddion y DU, rydym yn cymryd ein dyletswyddau o ddifrif. Mae'n hanfodol:

  • Gall cleifion a'r cyhoedd fod yn sicr eu bod yn gweld ceiropractydd cymwys sydd wedi'i hyfforddi'n dda. Os oes ganddynt unrhyw bryderon am geiropractydd, byddwn yn ymchwilio iddynt ac yn gweithredu os oes angen
  • Mae ceiropractyddion cofrestredig a chyrff proffesiynol y DU yn teimlo eu bod yn ymgysylltu â'r gwaith a wnawn i hyrwyddo safonau a datblygu'r proffesiwn ac yn gallu cydweithredu â ni pe dymunent. Mae'r proffesiwn yn gwerthfawrogi ein hymagwedd tuag at arfer gorau i alluogi dysgu parhaus ac mae'n hyderus yn ein dull cyffwrdd cywir o reoleiddio
  • Mae rhanddeiliaid allweddol eisiau gweithio gyda ni i gynnal ein dyletswyddau craidd i amddiffyn cleifion a gwella safonau proffesiynol ac ymddiried ynom i ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon.