Skip to main content

Ynglŷn â Gwrandawiadau

Fel rhan o'n dyletswydd i amddiffyn y cyhoedd rydym yn cynnal gwrandawiadau mewn achosion am weithwyr proffesiynol ceiropracteg.

Mae gwrandawiad yn achos ffurfiol lle mae aelodau’r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (CSP) neu’r Pwyllgor Iechyd (HC) yn ystyried yr honiadau o gŵyn a gyfeiriwyd gan y Pwyllgor Ymchwilio. Fel arfer mae tri aelod pwyllgor, a bydd un ohonynt yn geiropractydd. Bydd bargyfreithiwr annibynnol hefyd yn eistedd gyda'r pwyllgor i roi cyngor cyfreithiol iddo.

Fel rheol, cynhelir gwrandawiadau yn gyhoeddus. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un fod yn bresennol. Weithiau gellir cynnal gwrandawiad, neu ran o wrandawiad, yn breifat os yw gwybodaeth gyfrinachol neu agos atoch i'w hystyried; neu os yw'r achos yn cynnwys plentyn neu oedolyn bregus.

Dadlir yr achos gan ddau dîm cyfreithiol - cynrychiolir y GCC gan fargyfreithiwr neu gyfreithiwr, neu'r ddau efallai. Fel arfer bydd gan y ceiropractydd fargyfreithiwr neu gyfreithiwr i gyflwyno ei achos mewn ymateb i'r honiadau y mae'r GCC wedi'u gwneud.

Yn ystod gwrandawiad, bydd y pwyllgor yn gwrando ar yr holl dystiolaeth ac yn penderfynu a yw'r ceiropractydd yn euog neu'n ddieuog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol. Os ydyn nhw'n credu bod y ceiropractydd yn euog, yna bydd y pwyllgor yn gosod cosb. Nid cosbi'r ceiropractydd yw pwrpas cosb ond amddiffyn y cyhoedd.

Os ceir ceiropractydd yn euog o ‘ymddygiad proffesiynol annerbyniol’ neu ‘anghymhwysedd proffesiynol’ gan y CHTh, gall y pwyllgor:

  • ceryddu’r ceiropractydd. Dyma rybudd ffurfiol sy'n aros ar ffeil
  • gosod cyfyngiad, neu amodau, ar gofrestriad y ceiropractydd (er enghraifft, bod y ceiropractydd yn gweithio dan oruchwyliaeth neu wedi cael hyfforddiant pellach)
  • atal cofrestriad y ceiropractydd
  • tynnu (‘strike off’) enw’r ceiropractydd oddi ar y gofrestr.

Gall y Pwyllgor Iechyd osod amodau ar gofrestriad ceiropractydd neu ei atal.

Gwybodaeth i Dystion

Os ydych i fod i roi tystiolaeth mewn gwrandawiad gallwch ddarganfod gwybodaeth yma.

Darganfyddwch fwy